نشست صميمانه دكتر ستاری با همكاران مركز ارتباطات واطلاع رساني معاونت علمی ریاست جمهوری به مناسبت روزروابط عمومی